ITB

I takt med den generelle samfunnsutviklingen stilles kontinuerlig strengere krav til lavere energibruk, forbedret inneklima, økt sikkerhet og bedre brukeropplevelser. Som en følge av dette er de tekniske installasjonene både blitt mer avanserte og mer integrert. De tekniske systemene må fungere sammen som en helhet for at kravene kan bli innfridd.

 

Dette er bakgrunnen for at Standard Norge utarbeidet standarden NS 3935 ITB. Den definerer de viktigste rollene, med ansvar og oppgaver, til tiltakshaver, rådgivere og entreprenører for å sikre at de tekniske systemene fungerer som forventet, uten unødvendige forsinkelser eller kostnadsoverskridelser, når bygget tas i bruk. Erichsen og Horgen har vært delaktig i utarbeidelse av denne standarden. I standarden benyttes betegnelsene ITB-ansvarlig, RITB (rådgiver ITB) og systemintegrator på rollene. I mange prosjekter benyttes også begrepet ITB-koordinator. ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner.

Tekniske systemer

Et moderne bygg inneholder ofte foruten tekniske anlegg for lys, varme, kjøling, ventilasjon og solavskjerming, også systemer for bygg-automasjon, brannvarsling, adgangskontroll, innbruddsalarm og kameraovervåkning, måling og rapportering av energi- og vannforbruk (EOS), heis, booking og data/tele. Mange av disse systemene driftes og overvåkes gjennom byggets SD-anlegg (Sentral Driftskontroll). Andre har sine egne spesialiserte systemer for overvåking, innsyn, og betjening. De ulike systemene krever spesialister innenfor hvert sitt område, både i prosjekteringsgruppen og blant entreprenørene. Å sikre at de ulike aktørene prosjekter og bygger anlegg som er tilpasset hverandre, både i funksjon og tekniske grensesnitt er en krevende ITB-oppgave.

Våre tjenester innen ITB og systematisk ferdigstillelse

Erichsen & Horgen har mange erfarne og dyktige medarbeidere på ITB. Vi påtar oss rollen både som ITB-ansvarlig for byggherren, som RITB i prosjekteringsgruppen (PG) og som systemintegrator på entreprenørsiden. Vi har erfaring med ulike entreprisemodeller og fra svært store prosjekter, bl.a. Campus Ås, Tønsbergprosjektet og Livsvitenskapsbygget, til mellomstore prosjekter som skoler og forretningsbygg.

ITB-ansvarlig er byggherrens representant og skal legge til rette for en god prosjektgjennomføring, samt overvåke at byggherrens krav og interesser blir ivaretatt. RITB har ansvaret for at de prosjektert løsningene, gjennom blant annet funksjonsbeskrivelser, grensesnittavklaringer og tekniske krav vil fungere sammen. Systemintegrator har ansvaret for at produkter og løsninger som blir valgt oppfyller kravene til funksjon og grensesnitt.

Systematisk ferdigstillelse er et annet begrep som ofte benyttes i sammenheng med ITB. Begrepet er forklart i en egen veileder utarbeidet av BA2015. Veilederen beskriver en prosess som begynner tidlig i forprosjektet, eller enda tidligere, og varer helt frem til bygget er tatt i bruk med velfungerende tekniske anlegg. Erichsen & Horgen har utarbeidet en detaljert plan for hvordan systematisk ferdigstillelse kan implementeres i prosjekter av ulik størrelse. 

Kontinuerlig forbedring
ITB-faget er i kontinuerlig utvikling, og det krever høy tverrfaglig innsikt. For oss er kompetanseutvikling av alle våre medarbeidere viktig. Vi har derfor regelmessige møter med erfaringsutveksling mellom medarbeiderne, og vi har utviklet egne verktøy og maler som også danner en plattform for vår kollektive kompetanse. Verktøyene og malen blir tilpasset det enkelte prosjekt, kontinuerlig videreutviklet og forbedret.

For å optimalisere gevinsten er det viktig at ITB blir satt i fokus allerede i planleggingsfasen. Slik vil bygget få en mer gjennomtenkt kravspesifikasjon, og man unngår kostbare endringer på et senere tidspunkt.