Bygningsfysikk

Bygningsfysikk omfatter bevegelsen av varme, luft og fukt i et bygg.

Bygningsfysikk er et bredt fagfelt som omfatter bevegelsen av varme, luft og fukt. Prosjektets bygningsfysiker (RIBfy) har ansvaret for at forskriftskravene til energibruk og fuktsikkerhet overholdes, samt at bygningsdetaljer er riktig utformet og av samme kvalitet som de preaksepterte løsningene. Bygningsfysikk er ofte nært knyttet til generell VVS og Erichsen & Horgen er derfor i posisjon til å gi helhetlige og tverrfaglige løsninger på dette fagfeltet.

Prosjektutvikling og tidligfaserådgivning

Tidlig i prosjekter er det viktig å fastlegge de overordnede premissene for ivaretakelse av bygningsfysiske ytelser iht. tekniske forskrifter, funksjonskrav og kvalitet. En bygningsfysiker kan tidlig i prosjektet utarbeide en strategi og legge premissene for hvordan krav til varmetap, fuktsikkerhet, lufttetthet og materialbruk skal oppfylles. Erichsen & Horgen har den tverrfaglige kompetansen som skal til for utarbeide en helhetlig bygningsfysisk strategi og velge riktig ytelsesnivå for byggets komponenter.

Prosjekteringsansvar

Erichsen & Horgen har sentralgodkjenning til å påta seg ansvaret som RIByfy i prosjekter i alle tiltaksklasser. I prosjekteringsfasen er en viktig del av bygningsfysikerens rolle å kvalitetssikre løsninger som er utarbeidet av andre aktører, og gjøre detaljerte vurderinger av bl.a. byggets klimaskjerm og våtsoner. Ved spesielle løsninger som avviker fra preaksepterte løsninger er det bygningsfysikerens rolle å utrede og dokumentere. Erichsen & Horgen utfører oppdrag direkte knyttet til energiberegninger og utforming av bygningers klimaskjerm, både som rådgiver- og kontrollør.

Kontrahering, skadevurdering og oppfølging av utførelse

I kontraheringsfasen kan bygningsfysiker påta seg oppdrag med tekniske vurderinger av tilbud i en kontraheringsprosess, og i byggefasen kan bygningsfysiker utføre kontroller av utførelse av byggearbeider. I driftsfasen kan bygningsfysiker yte teknisk bistand til endringer eller oppgraderinger, eller vurdering av konsekvenser og tiltak ved skader eller feil.