Akustikk

Akustikk er et fagområde med stadig økende etterspørsel. Planleggere, prosjekterende, utførende og brukere opplever viktigheten med gode lydforhold da dette er med på å definere selve opplevelsen av bygget. For å sikre effektiv koordinering og smarte løsninger vektlegger vi å komme på banen tidlig for å lage gode premisser for tverrfaglig prosjektering og finne de beste løsningene. 

Erichsen & Horgen jobber med alt innenfor støyutredninger, bygningsakustikk og lydmålinger og har dermed muligheten til å følge alle prosjekt fra idé til overlevering - helt fra områderegulering til kontroll av utførelse med lydmålinger.

Støyutredninger og -vurderinger utføres i forbindelse med reguleringsplaner, etablering av ny bebyggelse, konsesjoner, o.l. Vi beregner støy fra vegtrafikk, jernbane, industri, motorsport, havner og terminaler, vindmøller, snøscooter mm. Vårt moderne beregningsverktøy gir oss også muligheten til å vurdere tiltak i form av driftsbegrensninger og forslag av skjermingstiltak.

Bygningsakustisk prosjektering omfatter alt innenfor skoler, kontor, boliger, overnattingssteder, helsebygninger o.l. samt ombygginger og rehabilitering av eksisterende bygg.

Vi har lydmålingsutstyr som gir oss muligheten til å kontrollere utførelsen av byggedetaljer samt nye ikke-preaksepterte løsninger i tillegg til måling av lydnivå fra tekniske installasjoner og industri. Med måleutstyret kan vi også bistå med målinger ifm. BREEAM-dokumentasjon.

Erichsen & Horgen har RIF-godkjente rådgivere og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

Vi tilbyr følgende tjenester innen akustikk:

  • Vurdering av støybildet og tidlig veiledning mtp. utforming av bygningskropp og planløsning
  • Utarbeidelse av støysonekart
  • Beregninger av lydnivå fra nye og eksisterende støykilder samt forslag til støyreduserende tiltak
  • Målinger av lydnivå fra alle typer støykilder
  • Dimensjonering av konstruksjoner, fasader, dekker mtp. akustiske krav
  • Vurdering og beregninger av akustikk i rom
  • Lydmålinger