Automasjon og sentral driftskontroll (SD)

Et moderne bygg inneholder ofte systemer for byggautomasjon, brannvarsling, adgangskontroll, innbruddsalarm og kameraovervåkning, måling og rapportering av energi- og vannforbruk (EOS), heis, booking og data/tele. Mange av disse systemene driftes og overvåkes gjennom byggets SD-anlegg (Sentral Driftskontroll)

Andre har sine egne spesialiserte systemer for overvåking, innsyn, og betjening. De ulike systemene krever spesialister innenfor hvert sitt område, både i prosjekteringsgruppen og blant entreprenørene. Å sikre at de ulike aktørene prosjekter og bygger anlegg som er tilpasset hverandre, både i funksjon og tekniske grensesnitt er en krevende oppgave.

Våre tjenester innen byggautomasjon og SD-anlegg

Våre medarbeidere ivaretar et bredt spekter av tjenester. På eldre anlegg kan vi foreta en tilstandsanalyse, foreslå tiltak og for utbedring eller fornyelse og utarbeide underlag for anskaffelse.

På nye bygg eller ved totalrehabilitering kan vi utarbeide komplett underlag for anskaffelse av automasjons- og SD-anlegg. Vi har utviklet avansert verktøy til dette formålet. Verktøyet sikrer blant annet at underlaget til automasjonsentreprenøren er komplett og konsistent med underlag utarbeidet av RIV og RIE til henholdsvis ventilasjons- rør- og elektroentreprenører.

Vi bistår ved evaluering og kontrahering, og kan også følge opp entreprenørene i byggeprosessen. Etter idriftsettelse kan vi foreta grundige tester for å avdekke eventuelle feil og mangler og å sikre at anleggene fungerer som forutsatt.

Energioppfølgingsystemer (EOS)

Et EOS-system henter inn og presenterer energi- og forbrukermålinger i egnede rapporter og grafer. Systemet gjør det blant annet mulig å sammenligne målt energiforbruk, kompensert for utetemperatur, for de enkelte bygg over tid. Det gir også mulighet for å sammenligne energiforbruk pr kvadratmeter med tilsvarende bygg. Sammen med SD-anlegget er et EOS-system driftspersonalets viktigste verktøy for å overvåke byggets tekniske tilstand og å redusere driftskostnader. Erichsen og Horgen kan bistå med planlegging og anskaffelse av et EOS-system.

Smart-bygg

I de senere årene har nye standarder og teknologier åpnet helt nye muligheter innenfor eiendomsforvaltning, drift, ikke minst tjenester rettet mot brukerne av bygget. De fleste SD-anlegg har i dag åpne API og skyløsninger som gjør datautveksling med helt andre systemer og utvikling av nye tjenester mulig. Erichsen og Horgen følger denne utviklingen tett, og kan tilby interesserte byggherrer og eiendomsforvaltere god rådgiving i å finne den riktige løsningen for sine bygg.