BREEAM miljøsertifisering

For bærekraftige bygg som skal benytte BREEAM sertifisering er det viktig med koordinering og samarbeid. Erichsen og Horgen har kompetanse som BREEAM-NOR AP (Akkreditert Personell), BREEAM In-Use revisor og BREEAM-Nor revisor som er kritisk for gjennomføring av en BREEAM sertifisering. I tillegg har vi kompetanse innen BREEAM for fagene innen helse- og innemiljø, energi, robusthet og vann, samt miljø og ressursbruk. 

Hva er BREEAM-NOR? 

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen til sertifiseringsordningen BREEAM og har som mål å motivere til bærekraftig design. Sertifiseringen kan oppnås på fem forskjellige nivåer etter hvor bærekraftig bygget er; pass, good, very good, excellent og outstanding. Byggene sertifiseres basert på dokumentert miljøprestasjon innen områdene ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, samt forurensing. BREEAM-NOR er den mest utbredte miljøsertifiseringen i Norge.  

Hva er BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er et miljøsertifiseringssystem for eiendommer i driftsfasen. Sertifiseringen består av 2 uavhengige deler: Eiendom og ledelse.

For å gjennomføre sertifisering av bygget må eiendommen ha vært i drift i minst 12 måneder og minst 80% av bygget må være innredet. Breeam In-Use består av de samme emnene og samme nivåer som Breeam-NOR for nybygg, men selve sertifiseringsprosessen er enklere. I BREEAM In-Use benyttes et online spørreskjema som utfylles på nett. I tillegg må det fremskaffes dokumentasjon som beviser svarene i spørreskjemaet. BREEAM In-Use er en syklisk prosess, og det stilles krav til resertifisering av bygget hvert 3. år.

Hva gjør en BREEAM-AP? 

Ved gjennomføring av prosjekter som skal benytte BREEAM sertifisering er det anbefalt at prosjektet benytter seg av en BREEAM-AP (Akkreditert Profesjonell). BREEAM-AP koordinerer arbeidet med de ulike BREEAM temaene og er prosjektets bindeledd til revisor for sertifiseringen. I tillegg til en koordinatorrolle er BREEAM-AP en faglig ressurs for de øvrige involverte i prosjektet slik at dokumentasjonen som utarbeides tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR. 

Hva gjør en BREEAM revisor?

En BREEAM revisor kvalitetssikrer den innleverte dokumentasjon på miljø og vurderer hvilke krav bygget tilfredsstiller iht. BREEM-NOR. På dette grunnlaget vil en revisor sikre at bygget blir sertifisert til et av fem BREEAM nivåer som indikerer hvor bærekraftig bygget er. En revisor er ansvarlig for å registrere BREEAM prosjektet og oversende det til endelig godkjennelse hos Grønn Byggallianse.
En BREEAM revisor arbeider tett sammen med en BREEAM-AP (Akkreditert Profesjonell) i prosjekter.

Hva gjør en BREEAM In-Use revisor?

En BREEAM In-Use revisor kvalitetssikrer dokumentasjon som er innhentet i forbindelse med spørreskjema for BREEAM In-Use. På dette grunnlaget vil en BREEAM In-Use revisor sikre at bygget blir sertifisert til et av fem BREEAM nivåer som indikerer hvor bærekraftig bygget er i bruk eller hvor bærekraftig forvaltningen er. En revisor er ansvarlig for å registrere BREEAM prosjektet og oversende det til endelig godkjennelse hos BRE i England.

Slik jobber vi som BREEAM-AP og BREEAM revisor 

Erichsen og Horgen har et etablert fagmiljø innenfor BREEAM. Våre BREEAM-AP koordinerer byggherrer, prosjekteringsgrupper og entreprenører for å sikre at prosjektene implementerer kravene i BREEAM-NOR på en god og effektiv måte og oppnår den ønskede BREEAM-sertifiseringen. 

Våre BREEAM revisorer sikrer rask og effektiv tredjeparts godkjenning av BREEAM sertifisering etter krav i BREEAM-NOR eller BREEAM In-Use og bistår BREEAM AP i sitt arbeid med å tilfredsstille kravene. 

Slik utføres en BREEAM-NOR sertifisering 

Suksesskriterier for å oppnå bærekraftige bygg er integrasjon og samhandling mellom fagene, oppfølgning av byggeprosjektet fra tidlig fase, samt å gjøre de riktige analysene på riktig tidspunkt. Særlig stilles det høye krav i BREEAM-NOR til RIV, RIEn, RIByFy, ITB-koordinator og RIM. I tillegg til BREEAM-AP har Erichsen & Horgen en rekke fagpersoner som har jobbet på flere BREEAM prosjekter og som har inngående kunnskap om hvordan man kan kombinere krav i BREEAM-NOR og øvrige krav. Alle disse rollene kan Erichsen & Horgen bistå med. Rollen som BREEAM-AP kan også kombineres med de overnevnte rollene i prosjektet.

En BREEAM revisor eller BREEAM In-Use revisor vil bistå prosjektledelsen med å godkjenne kravene. BREEAM revisoren vil være ansvarlig for å oversende BREEAM prosjektet ved ferdigstillelse til kvalitetskontroll hos Grønn Byggalianse eller BRE. 


Horten videregående skole

 "Outstanding"-sertifikat til Horten VGS

Som første skole i Norge har Nye Horten videregående skole mottatt BREEAM NOR Outstanding-sertifikat. Det innebærer at Horten videregående skole er Norges høyeste miljøklassifiserte utdanningsbygg og et av verdens mest bærekraftige offentlige bygg.
Les mer om prosjekt Horten videregående skole her.