Overvannshåndtering

Overvannshåndtering

Overvannshåndtering i urbane områder skal møte klimautfordringene, samt økende krav til vannkvalitet i sjø og vassdrag.

Uten gode og helhetlige løsninger vil belastningen øke når byene vokser. Forsikringsutbetalinger for vannskader som følge av styrtregn, oversvømmelse og flom er økende og beløper seg årlig til over en milliard kr (Finans Norge). Vi vet også at forurensning fra byens tette flater, via overvann til sjø og vassdrag, nå krever kraftfulle tiltak for å ivareta livet under vann. På den annen side gir lokale overvannsløsninger (LOD) positive bidrag i retning av en blå-grønn bystruktur til glede for innbyggere, dyr og natur.

Vår overvannsplanlegging tar utgangspunkt i 3-trinnsstrategien:
Trinn 1: De små regnene holdes tilbake, åpent, helst med stedlig infiltrasjon, og avlaster dermed avløpsnettet for en stor del av årsnedbøren. Funksjonen skal samtidig sikre god videreført vannkvalitet, uavhengig av om den er basert på stedlig infiltrasjon eller strupede utløp til kommunalt overvannsnett.

Trinn 2: Sørger for ytterligere forsinkelse av de mer intense regnhendelsene og bidrar til en flomdempende effekt i bylandskapet. Magasinering og forsinkelse av overvannet planlegges fortrinnsvis åpent i flerfunksjonelle anlegg. Her søker vi å utfordre både byggherrer, arkitekter og landskapsarkitekt slik at overvannet skaper entusiasme og glede for byens innbyggere.

Trinn 3: Sikrer tygg og åpen bortledning av overvannet ved de mest ekstreme nedbørhendlesene slik at vi unngår skade på infrastruktur og bygningsmasse. Arealbruk og tilpasninger i tidlig fase kan være essensielt for å forebygge flomskader og kan støttes av bl.a. simulering av avrenning i avanserte hydrauliske modeller som hensyntar alle ledd i tretrinnsstrategien.

Overvannshåndtering krever samarbeid
Våre overvannseksperter må ta i bruk hele verktøykassen når de planlegger for en robust og fremtidsrettet overvannshåndtering for utbyggere. I samspill med andre EH-eksperter innen energi, miljø og teknikk, finner vi stadig nye optimaliserte løsninger for vannhåndtering i, på og rundt bygget. For at grønne tak, takhager, urban dyrking, vannoppsamling og bortledning skal fungere trenger vi å knytte kunnskapen sammen. Styrket biodiversitet og sosiale kvaliteter er like viktig som frostproblematikk og tilrettelegging for drift og vedlikehold.

Overvannshåndtering skal være stedstilpasset
Sammen med prosjektets landskapsarkitekt sørger vi for at overvannet ledes hydraulisk gunstig og sikkert dit det er tenkt. Vi har også spisskompetanse på vannmiljø, infiltrasjonsforhold og forurenset grunn, som er helt nødvendig for å se sammenhengen mellom infiltrasjon for bortledning og rensing av forurenset overvann, markvann til trær og planter samt setningsfare ved endring i grunnvannstand.

God overvannshåndtering styrker biologisk mangfold
Åpne vannspeil og sammenhengende byvassdrag har en viktigere rolle enn noensinne. Natur og artsmangfold er under sterkt press, også i Norge. Blå-grønne strukturer, bryter ned økologiske barrierer, i byer og tettbygde strøk og knytter byen og innbyggerne tettere til naturen. Den binder marka sammen med vassdrag og fjord. Der faunaen før var dominert av måker, duer og rotter, tiltrekkes nå et rikt fugle- og dyreliv og en kan fikse laks og ørret midt i byen. Vår rådgivning har en innarbeidet metodikk for miljøriktig prosjektering, der også sosiale faktorer, sirkulær vannhåndtering, økosystemtjenester og naturpåvirkning blir konkrete mål for løsningsvalget.