Nytt Østfoldsykehus

Byggeår
2011-2016
Areal
80 500 m2
Byggherre
HELSE SØR-ØST
Enterpriseform
Totalentreprise for alle VVS-tekniske anlegg
Oppdrags- omfang
Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering

Nytt Østfoldsykehus på Kalnes i Sarpsborg

Nytt østfoldsykehus på Kalnes i Sapsborg skal stå ferdig i 2016 og vil gi 300.000 østfoldinger et godt helsetilbud i fremtiden.

Det har gjennom flere år vært arbeidet med planer for et nytt sykehus i Østfold. Allerede i mai 1999 besluttet fylkestinget en modell som innebar at et nytt sykehus skal erstatte de seks sykehusene som den gang var operative i Østfold. Forprosjektet for nytt østfoldsykehus på Kalnes ble godkjent av Styret i Helse Sør – Øst RHF 16.desember 2011. Nytt østfoldsykehus på Kalnes skal sikre befolkningen en komplett tilbud av spesialhelsetjenester i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.

Det nye østfoldsykehuset vil består av et nytt sykehusbygg på Kalnes i Sarpsborg på 85.500 m2, et moderne og rehabilitert sykehusbygg i Moss, i tillegg til de sentraliserte tjenester i kommunene. Rutiner og organisering tilpasses nå fortløpende med de mulighetene som åpner seg med nytt sykehusbygg og moderne teknologi og IKT-løsninger. Offisiell byggestart var mandag 5. september 2011.

Det nye Østfoldsykehuset vil være svært energieffektivt. Svært godt isolert og med gode energigjenvinningssystemer. Energibehovet er svært nær å kunne klassifiseres som et lavenergibygg. Energiforbruket til oppvarming er beregnet til 240 kWh/m2år.

Følgende tekniske anlegg ble prosjektert:

Energisentral
Østfold energi AS skal bygge en energisentral på sykehusområdet som sørger for varme og kjøling til sykehuset med et fjernvarme- og fjernkjølenett. Energien er primært basert på bruk av varmepumpe med bruk av energibrønner som bores ca 200m ned i fjellet. Anlegget forsyner sykehuset med 6,5MW varme og 4,5 MW kjøling, med mulighet for fremtidig utvidelse til henholdsvis 8,4MW varme og 5,8MW kjøling.

Luftanlegg
Sykehusets mange funksjoner har tilpassede luftbehandlingssystemer som skal sørge for et godt og sikkert innemiljø for ansatte og pasienter. Totalt behandlet luftmengde i sykehuset er ca. 1.00.000m3/h. Spesialrom som operasjonsrom, laboratorier, smitteisolater vil få spesialsystemer tilpasset bruk og behov.

Varmeanlegg
Det vannbårne varmeanlegget sørger for varmt vann for oppvarming av ventilasjonsluft, romoppvarming med radiatorer og snøsmelteanlegget ved dører/porter. Varmeanlegget baseres primært på radiatorer som plasseres under vinduene. Det er 5 undersentraler for tilkopling til fjernvarmenettet til Østfold Energi AS.

Kjøleanlegg
Kjøleanlegget sørger for kjøling av prosessutstyr og kjølevann til tekniske anlegg og rom med kjølebehov.

Andre installasjoner:

  • Sykehuset vil ha installasjoner for medisinsk oksygen, medisinsk lystgass, medisinsk karbondioksid, medisinsk luft, trykkluft, Instrumentluft, teknisk trykkluft samt vakuum.
  • Restavfall transporteres fra avdelingene i sykehuset med rør i et avfallsugeanlegg fra sjakter plassert i bygningsdelene. Avfallet suges direkte inn i containere, som deretter tømmes på deponi.
  • Sykehuset utstyres med rørpostanlegg for intern transport.
  • Sykehuset er fullsprinklet for å ivareta sikkerheten ved brann.
  • Overvann fra området skal infiltreres og fordrøyes før det slippes ut i bekkeløp til vestvannet. BIM skal brukes aktivt i prosjektet, ikke bare til tegningsproduksjon, men også for å oppnå bedre oppgaveforståelse og innsyn, prosjektering, koordinering, rapportering, kommunikasjon og kvalitetssikring. BIM skal benyttes for grensesnittsplanlegging og kontroll

Fremdrift
De bygningsmessige arbeidene grunn og fundamenter, råbygg og tett hus planlegges gjennomført i perioden våren 2012 til høsten 2013.

Tekniske installasjoner vil foruten føringer i grunnen utføres fra 4. kvartal 2012 til årsskiftet 2014/2015. Bygningsmessige innredninger vil pågå fra 1. kvartal 2013 og ut 2014. IKT installasjoner vil gjennomføres fra våren 2013 til høsten 2015.

Brukerutstyr vil leveres og installeres fra vår 2013- 2015 med hovedtyngden mot slutten av perioden. Deler av utstyrsinstallasjonene må gjennomføres samtidig med tekniske installasjoner og bygningsmessige arbeider slik at grensesnittet mellom dem blir ivaretatt.

Det er i planen avsatt ca. ett år fra slutten av 2014 til testing, innregulering, prøvedrift og virksomhetstester. Gradvis innfasing av driften er planlagt fra slutten av 2015. Sykehuset skal være i full drift fra mai 2016.

  • Østfol 2
  • Østfold3
  • Østfold sykehus

Vis alle bilder
+

Skjul
-