Nytt Vestre Viken Sykehus

Byggeår
2014-2015
Areal
115 000 m2
Byggherre
Vestre Viken HF
Enterpriseform
Ikke avklart
Oppdrags- omfang
Skisseprosjekt
Nytt Vestre Viken sykehus

Nytt Vestre Viken Sykehus

Prosjekt Nytt Vestre Viken sykehus innebærer utvikling av fremtidens sykehustilbud for befolkningen i Vestre Vikens helseforetak,
Prosjektet omfattet utarbeidelse av skisseprosjekt og konseptrapport som hadde som mål å utvikle et faglig godt grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av det beste alternativet.

Prosjekteringsgruppen har gjennomført planlegging, rådgivning og analyser i samarbeid med Vestre Viken HF for funksjonsplanlegging fram til ferdig konseptrapport.  Et overordnet mål har vært å komme fram til en struktur på tekniske anlegg som ivaretar behovet for generalitet og fleksibilitet. Tekniske rom, undersentraler for energi og føringsveier er plassert med tanke på tilrettelegging for hyppige endringer, ombygging og sikkerhet.
Det ble bygget opp felles BIM-modell allerede i skissefasen. Effekten av dette er en god tverrfaglig forståelse hos alle deltagere i prosjektet. Utveksling av modell-informasjon var via det åpne programnøytrale filformatet IFC. 

Følgende VVS-tekniske anlegg ble prosjektert:
• Sanitæranlegg
• Varmeanlegg
• Slokkeanlegg
• Medisinsk gass og trykkluft
• Luftbehandlingsanlegg
• Klima- og prosesskjøleanlegg

Energi og inneklima:
• Det utarbeides tidligfaseanalyse av energiytelsen til bygningen opp  mot passivhuskriteriene i NS 3701 og energimerket grønn A
• Overordnet analyse av dagslysforhold i forbindelse med utformning  av bygningene
• Utredning av alternative energikilder