Bygdø Kongsgård

Byggeår
2002-2007
Areal
1 500 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Delte entrepriser
Oppdrags- omfang
For- og detaljprosjektering. Oppfølging, igangkjøring og utprøving.

Bygdø Kongsgård

Hovedbygningen på Bygdøy Kongsgård sto ferdig 1734 og er et av hovedverkene i norsk panelarkitektur, i tillegg til at anlegget har en stor symbolsk betydning som en av våre fremste kongelige eiendommer.

Gjennom historien er hovedbygningen i hovedsak benyttet som sommerbolig. Først for danske statsholdere, så for bernadottekongene når de var på besøk i Norge. Med Kong Haakon og dronning Maud fikk Kongsgården en fast funksjon i nasjonens liv. Kongsgården er nå restaurert og fornyet som sommerbolig for kongefamilien. Hovedbygningen er fredet etter lov om kulturminne.

Prosjektet omfatter:

Fullstendig rehabilitering og fornying av bygget. Ved prosjektering av nye tekniske anlegg er det lagt vekt på å bruke pipeløp, for i størst mulig grad unngå å fjerne autentisk materialet.

Prosjekteringen og bygging av anleggene har foregått i nært samarbeid med riksantikvar, for at bygningens verneverdige verdi ikke skal forringes etter at bygningen er ferdig rehabilitert. Bygget er meget utfordrende med hensyn på tekniske føringer pga bygningstekniske forhold og pga restriksjoner fra Riksantikvaren. Bygget er et tømmerhus, noen som gjør prosjektering og bygging ekstra krevende.

Følgende tekniske anlegg ble prosjektert:

Luftbehandlingsanlegg
Fraluftsventilasjon betjener våtrom og kjøkken. Vertikale føringer til 1. og 2. etasje ligger på loft og ned i konstruksjonene langs takstoler og i piper.

Brannslokkeanlegg
Det automatiske brannslokkeanlegget omfatter tørt anlegg.

  • BygdøKongsgård_1
  • BygdøKongsgård_2