Bergen Tinghus

Byggeår
2010 - 2014
Areal
13 700 m2
Byggherre
Statsbygg
Enterpriseform
Byggherrestyrt entreprise
Oppdrags- omfang
Skisse-, forprosjekt og opsjon for detaljprosjektering
Bergen_Tinghus
Erichsen & Horgen AS

Bergen Tinghus skal moderniseres

Bergen Tinghus ble oppført 1929-33 som tinghus og offentlig administrasjonsbygning for Hordaland. Arkitekt var Egil Reimers. Bygningen er godt bevart og et tydelig eksempel på tinghus fra denne perioden og den skal behandles som fredet

I forbindelse med at Gulating lagmannsrett flytter ut skal Bergen tinghus restaureres for Bergen og Nordhordland tingretter.

Prosjektets målsetning:

Ivaretakelse av kulturhistoriske verdier, økt rettssalskapasitet, økt bygningssikkerhet, økt publikumsvennlighet samt funksjonelle og tidsriktige lokaler.

Prosjektet omfatter:

Bergen Tinghus skal moderniseres, bygges om og til dels restaureres. Den eksisterende bygningens muligheter legger rammene for prosjektet. Bygget inneholder: rettssaler, lagrettssalen, dommerrom, seremonirom, kontorer, kursrom, kantine, fjernarkiv, arrest og garasje med ny innkjøring.
Ny rettssal over to etasjer i eksisterende lysgård/atrium er planlagt. Sykkelparkering og garderobeanlegg for ansatte etableres i kjeller. Bygget deles i indre og ytre sone. Brannsikkerhet økes.Ny trinnfri adkomst fra Markeveien og ny serviceskranke i inngangshallen etableres. Alle tekniske anlegg fornyes og det gi en høyere teknisk standard og bedre innemiljø i bygningen. Ventilasjonsrom plasseres i 7. etasje.
Rom for kjølemaskiner, fjernvarme, sprinkler og avfallssug blir plassert i kjelleretasjer. BIM er tatt i bruk som prosjekteringsverktøy for utvikling av tverrfaglige 3D modeller og kontroller er utført med SMC. Det er lagt et godt grunnlag for bruk av BIM i detalj- og gjennomføringsfasen.

Følgende VVS- tekniske anlegg blir prosjektert:

Sanitæranleggalt
Alt sanitærutstyr og ledningsnett utskiftes i sin helhet.

Oppvarming
Bygget oppvarmes i all hovedsak med vannbårent anlegg med fjernvarme som energikilde. Radiatorer, gulvvarme og gatevarme.

Brannslokkeanlegg
Hele bygningen fullsprinkles. I tillegg benyttes vindussprinkler som kompenserende tiltak. Garasje sikres med delanlegg fylt med glykol. I arkiv benyttes gass som slokkemiddel.

Luftbehandlingsanlegg
Balansert ventilasjon som dekker alle arealer. Det vil bli etablert behovsstyrt ventilasjon i alle rom hvor personer oppholder seg over tid. I resterende arealer benyttes konstant ventilasjon.
Det benyttes i hovedsak roterende varmegjenvinnere. Bygget er fredet og det er lagt ned mye arbeid vedrørende plassering av kanalføringer vertikalt og horisontalt. Bygningsmessige spalte i korridorveggen, som opprinnelig ble benyttet til ventilasjon, benyttes i stor grad som vertikale føringsveier.

Luftkjøleanlegg
Det etableres to separate isvannssystemer for ventilasjonskjøling og for teknisk kjøling. Teknisk kjøling installeres i el. rom.

Automatikk/SD-anlegg
Bygget er utstyrt med SD-anlegg. For VAV anlegget vil det bli benyttet temperaturfølere, CO2-følere og tilstedeværelsesdetektorer. VAVanlegget tilknyttes med eget bussystem som igjen er tilknyttet SDanlegget. Luftkvalitet i garasje styres av egen CO-giver.

Avfallsanlegg
Det legges til rette for tilkobling til det kommunale avfallsanlegget