shutterstock_71919631 copy.jpg

Vis fagområde

  • Varmeteknikk
  • ventilasjon
  • inneklima

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over fagartikler og publikasjoner som våre rådgivere har publisert i ulike fagmagasiner.

Publikasjonsdato: 2015.12.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Søren Gedsø, Arnkell J. Petersen, Kristoffer Ramm og Ludvig Nielsen

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektet. Formålet med notatet er å undersøke muligheten for å foreta kjøle- og varmebehovsberegninger på romnivå i programmer som benyttes til prosjektering i BIM.

Ξ  Åpne / Last ned (1.3 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2015.12.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Søren Gedsø, Arnkell J. Petersen, Kristoffer Ramm og Ludvig Nielsen

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektetet. Bruk av BIM-baserte dagslysevalueringer er en forholdsvis ny metode. Dette notatet retter fokus mot å benytte BIM som underlag i dagslyssimuleringer.

Ξ  Åpne / Last ned (1.3 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2015.12.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Søren Gedsø og Arnkell J. Petersen

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektet. Formålet med notatet er å undersøke rutiner for bruk av BIM-modeller som plattform til utveksling og kommunikasjon av beregningsresultater.

Ξ  Åpne / Last ned (1.3 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2014.11.24
Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Forfatter(e): Ida H. Bryn, Axel Bjørnulf

Notatet gir innspill til hva man bør ha fokus på under prosjektering og hvordan kravspesifikasjoner bør utformes for å sikre at glassfasader og vinduer leveres i henhold til det som beskrives.

Ξ  Åpne / Last ned (4.8 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2014.11.24
Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Forfatter(e): Ida H. Bryn, Axel Bjørnulf, Søren Gedsø og Line Karlsen (Høgskolen i Oslo)

Rapporten omhandler effekten på dagslys, termisk komfort og energibruk i bygg ved bruk av solskjerming. Veilederen gir eksempler på de viktigste typene solskjerming.

Ξ  Åpne / Last ned (6.6 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2014.11.24
Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Forfatter(e): Ida H. bryn, Axel Bjørnulf
Publisert i: www.glassportalen.no


Notatet skal styrke kunnskapen rundt kuldebroer slik at utførelsen av glass i fasader får den kvaliteten som kan forventes. I notatet gis bla. innspill til kravspesifikasjoner.

Ξ  Åpne / Last ned (3.8 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2014.07.03
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Søren Gedsø, Arnkell J. Petersen, Andre Landsnes Keül og Tor Arvid Vik
Full tittel: Forutsetninger for import av IFC modeller

Dette notatet er en delrapportering i FoU-prosjektet. Formålet med notatet er å undersøke import av IFC-filer til energi- og inneklimaprogramvarene IDA ICE og IES-VE.

Ξ  Åpne / Last ned (897 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2014.07.03
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Kristian H. Kluge og Arnkell J. PetersenFormålet er å løfte dynamisk simulering av energisentraler frem som en mulig teknikk for optimalisering av energiforsyningsløsninger mht. valg av komponenter, systemer, temperaturnivåer m.m.

Ξ  Åpne / Last ned (847 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2014.07.01
Oppdragsgiver: Forskningsrådet
Forfatter(e): Axel Bjørnulf og Ida H. Bryn


Vi  får stadig bedre varmeisolerte hus. Samlet varmetap gjennom klimaskallet reduseres, men andelen av varmetapet som forårsakes av kuldebroer blir ofte større og viktigere.

Ξ  Åpne / Last ned (1.6 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2014.03.20
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Jon Kåre Beisvåg, Ida H. Bryn, Odd-Erik Høye, Kåre Langlie

Mange bygg har kjøleanlegg hvor det benyttes fortrinnsvis separate kjølemaskiner for komfort- og teknisk kjøling. I rapporten vurderes det om t/r isvannstemp 7 °C/12 °C er optimale temperaturforhold.

Ξ  Åpne / Last ned (476 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.09.25
Oppdragsgiver: Passivhus Norden
Forfatter(e): Søren Gedsø, Ida H. Bryn og Arnkell Petersen


Formålet med denne artikkelen er å dokumentere energibehovet til romkjøling og romoppvarming samtidig med at det termiske inneklimaet ved ulike plasseringer i rommet tas i betraktning i løpet av et år.

Ξ  Åpne / Last ned (874 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.05.31
Forfatter(e): Line R. Karlsen (Høgskolen i Oslo og Akershus), Søren Gedsø og Arnkell J. Petersen
Publisert i: Glass & Fasade
Full tittel: Dagslys i moderne bygg

Moderne kontorbygg kan ende opp med altfor dårlige lysforhold fordi dagens beregningsmetoder ikke tar hensyn til trender som tykke vegger og energieffektive vinduer med lav transmisjon.

Ξ  Åpne / Last ned (6.9 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.05.10
Publisert i: Norsk VVS

Erichsen & Horgen har testet ut hvordan energiberegninger kan gjennomføres ved å benytte BIM-modeller. I artikkelen listes det opp krav som må stilles til IFC-filer som skal brukes til dette formålet.

Ξ  Åpne / Last ned (888 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.05.10
Publisert i: Norsk VVS

Molde Tinghus er prosjektert med BIM. Samtidig er det blitt testet hvordan energiberegninger kan gjennomføres ved hjelp av BIM-modeller, ved å ved å ta utgangspunkt i det reelle prosjektet i Molde.

Ξ  Åpne / Last ned (539 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.05.02
Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet
Forfatter(e): Søren Gedsø, Ida H. Bryn og Arnkell J. Petersen

På oppdrag fra Lavenergiprogrammet er det utarbeidet metode for å dokumentere energidekningsgraden for ikke fossile og direktevirkende elektroniske varmeløsninger. Artikkel utgitt i VVS aktuelt.

Ξ  Åpne / Last ned (1.6 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.02.28
Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet
Forfatter(e): Ida. H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Søren Gedsø og Line R. Karlsen

Problemer tilknyttet høye temperaturer i passivhus er i fokus. Veilederen drøfter sannsynlig omfang av problemet og hvordan passivhus kan designes slik at veldig høye temperaturer ikke forekommer.

Ξ  Åpne / Last ned (498 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.02.28
Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet
Forfatter(e): Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen

Problemer tilknyttet høye temperaturer i passivhus er i fokus. Veilederen drøfter sannsynlig omfang av problemet og hvordan passivhus kan designes slik at veldig høye temperaturer ikke forekommer.

Ξ  Åpne / Last ned (1.5 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2013.01.18
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Ivar Rognhaug Ørnes, Arnkell Petersen


I dette FoU-prosjektet er hvilke krav som må stilles til IFC-filer for å kunne utnytte BIM i dynamiske beregningsverktøy for energi- og inneklima studert. Det foreslås en liste med krav for å få til vellykket bruk.

Ξ  Åpne / Last ned (473 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2012.11.15
Forfatter(e): Søren Gedsø. Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen (Høgskolen i Oslo)

Moderne kontorbygg kan ende opp med altfor dårlige lysforhold fordi dagens beregningsmetoder ikke tar hensyn til trender som tykke vegger og energieffektive vinduer med lav transmisjon.

Ξ  Åpne / Last ned (2.9 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2011.12.15
Oppdragsgiver: Statsbygg
Forfatter(e): Ivar Rognhaug Ørnes, Ida H. Bryn

Det er i dag ofte store avvik mellom teoretisk beregnet og målt energi til bygninger. I dette prosjektet er det jobbet med å utvikle kunnskap om målinger og beregningsverktøy for å kunne redusere dette avviket.

Ξ  Åpne / Last ned (2.9 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2011.12.14
Forfatter(e): Ida H. Bryn, Søren Gedsø og Arnkell J. Petersen


TEK10 stiller krav til hhv. 40 % og 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.

Ξ  Åpne / Last ned (2.8 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2011.08.01
Oppdragsgiver: SINTEF Byggforsk
Forfatter(e): Helle Wøhlk Jæger Sørensen og Ida H. Bryn

Beregninger og vurderinger i dette notatet er en del av prosjektet ”LECO, Low Energy Commercial Buildings”. LECOs formål er å redusere energibruket i bygninger basert på viten, integrerte løsninger og teknologier.

Ξ  Åpne / Last ned (2.8 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2010.02.11
Forfatter(e): Ida H. Bryn m/flereThis report describes the results of the EU supported project called "Demonstration and dissemination of ECO-concepts for high-performing European cultural buildings", the project acronym ECO-Culture.

Ξ  Åpne / Last ned (13.9 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2009.10.14
Oppdragsgiver: SINTEF Byggforsk
Forfatter(e): Helle Wøhlk Jæger Sørensen, Arnkell J. Petersen, Ida H. Bryn m/flere

Studien inngår som en del av FoU-prosjektet ”LECO, Low Energy Commercial buildings”. LECO samler eksisterende og utvikler ny kunnskap om effektive løsninger i bygg for å redusere energibruk.

Ξ  Åpne / Last ned (6.9 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2009.03.02
Forfatter(e): Peter G. Schild, Arnkell J. Petersen og Ida H. Bryn

Hygiene and energy performance of rotary heat exchangers. A new report gives heat exchangers a clean bill of health, but points to many critical areas related to dimensioning and installation,

Ξ  Åpne / Last ned (1.4 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2009.01.05
Forfatter(e): Arnkell J. Petersen, Ida H. Bryn m/flere


Det har i en årerekke foregått diskusjoner internt i UBF og UDE om hvorvidt det er forsvarlig å bruke roterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg i skoler. Rapporten belyser denne problemstillingen.

Ξ  Åpne / Last ned (35.6 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2007.05.01
Oppdragsgiver: Enova, BE og Statsbygg
Forfatter(e): Marit Smidsrød og Ida H. Bryn

Denne veilederen beskriver hvordan en fasade kan gis en optimal utforming med hensyn på energibruk. Målet er å bistå ulike aktører som med forskjellig utgangspunkt påvirker utformingen av fasaden.

Ξ  Åpne / Last ned (4.7 MB pdf)

Publikasjonsdato: 2006.06.15
Forfatter(e): Ida H. Bryn m/flere


High-performing cultural Eco-buildings with PV. This project addresses demonstration of energy efficient technologies integrated into three high-performing cultural ECO-buildings.

Ξ  Åpne / Last ned (355 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2005.10.03
Forfatter(e): Ida H. Bryn m/flere

IEA support for the European Directive. Within IEA Task27 the topic of energy performance of advanced windows and facades was taken up in an international cooperation project.

Ξ  Åpne / Last ned (357 KB pdf)

Publikasjonsdato: 2000.11.13
Forfatter(e): Ida H. Bryn

En vurdering i forhold til balansert mekanisk og hybrid ventilasjon med varmegjenvinning. Denne rapporten gir en vurdering av ulike ventilasjonsløsninger mhp inneklima, energi og drift og vedlikehold.

Ξ  Åpne / Last ned (437 KB pdf)