Solid erfaring med helse og laboratoriebygg

Nytt Vestre Viken sykehus

Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Guri Grønlund Bergsbak
Seksjonsleder/Ingeniør
414 20 554

Lillehammer
+
-

Jon Olaf Bergersen
Avdelingsleder/Ingeniør
974 09 945

Skien
+
-

Rolf M. Åkredalen
Avdelingsleder/Sivilingeniør
915 55 480

Helse- og laboratoriebygg

Vi har lang historie med sykehusprosjekter ved alle våre kontorer. Andre typer helsebygg som apotek, laboratorie og farmasi inngår i også i prosjektporteføljen i tillegg til mindre teknikk-intensive helsebygg som sykehjem og bo- og behandlingssenter.

I seksjonen for Helse- og laboratoriebygg er det samlet 9 medarbeidere med høy kompetanse på prosjektering av store og små sykehus- og laboratorieprosjekter, samt sykehjem, omsorgsboliger og private klinikker. Erichsen & Horgen tilbyr tjenester innen planlegging, prosjektering og oppfølging ved utbyggingen av større sykehus og laboratoriebygg. Helse- og laboratoriebygg er et av Erichsen & Horgens satsningsområder.

Vi er engasjert i planlegging av Nytt Vestre Viken sykehus og har avsluttet Nytt Østfoldsykehus for Helse Sørøst og D-Medica som er et stort undervisnings- og laboratoriebygg for Universitetet i Oslo. I tillegg er vi en del av prosjekteringsgruppen for Campus Ås og utvidelse av Sykehuset i Vestfold. Vi har lang erfaring med prosjekter innenfor rammeavtaler med forskjellige oppdragsgivere innen helsesektoren, spesielt rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter ved sykehus og avdelinger i drift.

Arbeidene omfatter jobber med operasjonssaler, isolater, laboratorier og generelle sengeposter. Vi deltar aktivt i brukeravklaringer og tilrettelegging for tilknytning av spesialutstyr. Nevner også spesialventilasjon som beskytter operatør og produkt eller beskytter indre og ytre miljø mot helseskadlige og mikrobiologiske stoffer

Samlet har firmaet en bred kompetanse og erfaring med hensyn til alle typer generelle og spesielle tekniske installasjoner i ulike avdelinger som inngår i moderne laboratorier og sykehus. Helsebygg har en svært stor installasjonstetthet. Behovet for detaljering av løsninger ned på rom- og funksjonsnivå svært avgjørende for å få et vellykket resultat. Samtidig er dette bygg som krever systemer og løsninger med stor grad av robusthet, generalitet og fleksibilitet både i planleggingsfase og driftsfase.
Som eksempler på spesialområder/avdelinger nevnes:

Sykehus:

 • Operasjonsavdelinger
 • Intensivavdelinger
 • Røntgenavdelinger
 • Sterilsentraler
 • Føde-, barsel- og nyfødtintensivavd.
 • Blodbank
 • Apotek
 • Øre, Nese, Hals-avdelinger
 • Dialyseavdelinger
 • Luftsmitteisolater                               

Laboratorier:

 • Klinisk-kjemisk laboratorier
 • Patologiske laboratorier
 • Mikrobiologiske laboratorier
 • Miljølaboratorier
 • Laboratorier for organisk og uorganisk kjemi
 • Laboratorier for radiofarmasi
 • Kontroll- og skiftlaboratorier
 • Materialtekniske laboratorier
 • Instrumentlaboratorier
 • Generelle forskningslaboratorier

Renrom:

 • Erichsen og Horgen har kompetanse innen design, validering og drift av renrom. Farmasøytisk industri, næringsmiddelindustri og enkelte produksjonsavdelinger i sykehus krever renrom.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • definere og utarbeide nødvendig dokumentasjon og kravspesifikasjoner
 • designe rom som vil fungere
 • vurdere og velge riktige løsninger
 • lede valideringsarbeidet
 • utarbeide kvalifiseringsprotokoller og prosedyrer
 • gjennomføre og rapportere testing

Renrom er rom der konsentrasjonen av partikler er kontrollert. Rommet er bygget og brukt på en slik måte at man minimaliserer innførsel, produksjon og tilbakeholdelse av partikler i rommet. Andre relevante parametere som f.eks. temperatur, luftfuktighet og trykk er kontrollert .

Under valideringsprosessen hjelper vi til med å sikre at renrommet tilfredsstiller myndighetenes krav. Videre dokumenteres bevis for at utstyret møter sine spesifiserte krav, slik at utstyret med stor grad av sikkerhet vil fungere korrekt når det tas i bruk.

 • Rørdesign; damp, vann, gass og luft
 • Isometriske tegninger, underlag for fleksibilitetsberegninger av rørsystemer.
 • Regulering av damp-/vannsystemer
 • Valg av materialer og korrosjonsproblematikk
 • Sjokksikring av ventilasjonssystemer
 • Gass- og røykventilasjon
 • Renrom ifm OP-stuer, isolater etc.
 • Spesialventilasjon

Referanser - Helse- og laboratoriebygg

Prosjekt Nytt Vestre Viken sykehus innebærer utvikling av fremtidens sykehustilbud for b...

Nytt østfoldsykehus på Kalnes i Sapsborg skal stå ferdig i 2016 og vil gi 3...

Oppdraget er knyttet til samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole og Veterin...

Som en del av Nytt Østfoldsykehus er Erichsen & Horgen A/S engasjert i et prosjekt ...