ITB

ITB står for Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner.

Hovedoppgaven til ITB-ansvarlig er å sikre at de tekniske systemene fungerer sammen som forutsatt for å tilfredsstille prosjektets krav til funksjon, uten uforutsette kostnader eller forsinkelser. Byggherrer vil kunne få en betydelig gevinst ved å engasjere en ITB-ansvarlig. Også for totalentreprenører vil en ITB-ansvarlig kunne bedre lønnsomhet ved å forebygge ekstra kostnader og forsinkelser som følge av at de ulike tekniske leveransene ikke er tilstrekkelig koordinert og avstemt. 

De viktigste kompetansekravene til en ITB-ansvarlig er å ha en bred tverrfaglig forståelse for hvordan ulike tekniske systemer og komponenter fungerer sammen for å oppnå ønsket funksjonalitet sett fra en brukers eller driftsorganisasjons synspunkt.  Erichsen & Horgen har lang erfaring som ITB-ansvarlig i prosjektsammenheng og vil bidra til bærekraftige bygg med effektive, fleksible og godt integrerte tekniske anlegg.

ITB i de forskjellige byggefasene
ITB-ansvaret danner en rød tråd gjennom alle faser av et byggprosjekt, fra utarbeidelse av et byggeprogram gjennom forprosjekt, detaljprosjekt, kontrahering, bygging, overtakelse og prøvedrift. En ITB-ansvarlig bør derfor engasjeres så tidlig som mulig i prosjektet. ITB-standarden, NS3935, sier at den ITB-ansvarlige skal engasjeres allerede når byggeprogrammet blir vedtatt.  En ITB-ansvarlig som representerer byggherren og kan med fordel være uavhengig av øvrige rådgivere og entreprenører.

En ITB-ansvarlig vil bidra til at planlegging og gjennomføring (bygging, test, idriftsettelse og overtakelse) av tekniske installasjoner forløper uten tidsforsinkelser og med forventet funksjonalitet.

I prosjekteringsfasen er hovedoppgaven å sørge for at alle tekniske grensesnitt blir avdekket og avklart slik at ansvar og krav til leveranser blir entydig definert for alle involverte aktører.

I byggefasen vil ITB-ansvarlig følge opp entreprenørene og leveransene for å sikre at installert løsning samlet sett ivaretar funksjonskravene. ITB-ansvarlig vil i denne fasen også planlegge og lede integrerte tester.

Den ITB-ansvarlige fritar ikke de prosjekterende og utførende for ansvaret for tekniske løsning, prosjektering og utførelse, men Erichsen & Horgens ITB-ansvarlige bidrar med viktig kompetanse for å forhindre unødvendige forsinkelser, kostnadsoverskridelser og/eller manglende funksjonalitet knyttet til samspillet mellom de ulike tekniske installasjonene. 

Jobber etter Norsk Standard
Den ITB-ansvarliges rolle, ansvar og myndighet er beskrevet i NS 3935.

ITB-standaren NS 3935:2011 gir detaljerte føringer for prosessene som ITB-ansvarlig skal være en av premissgivere for. Erichsen & Horgen har god kjennskap til denne standarden da firmaet har medarbeidere som har deltatt i komiteen for utarbeidelse av NS 3935 ITB.

Referanseprosjekter ITB:
• Nytt Tønsberg sykehus (Tønsbergprosjektet). Nybygg. Areal:
• Campus Ås. Nybygg. Areal: 63 000 m2.
• Livsvitenskapsbygget, Universitetet i Oslo. Nybygg. Areal: 65 000 m2.
• Sentralen i Oslo. Rehabilitering. Areal: 12 800 m2.
• Oslo Legevakt. Rehabilitering.