Inneklima

Et godt inneklima påvirker oss på mange måter, blant annet ved at det fremmer god helse.

Optimale termiske forhold bidrar til høy produktivitet og sikkerhet. Et godt inneklima øker bedriftens effektivitet, reduserer sykefravær og påvirker de ansattes trivsel positivt.

Erichsen & Horgen har gjennom flere år arbeidet med inneklimaberegninger på et høyt faglig nivå og deltatt i flere forskningsprosjekter innen dette faget for utvikling av kunnskap om bygningers energibehov og inneklima, særlig med henblikk på fasader og hvordan de påvirker opplevelsen av inneklimaet. Dette har gitt firmaet en bred kompetanse innen dette feltet.Innenfor inneklimasimuleringer tilbyr vi:

 • Aktiv deltakelse i optimalisering av bygningskroppen og bygningens installasjoner mht. å  sikre et godt inneklima samtidig med at gode dagslysforhold og lavt energiforbruk oppnås
 • Råd om solavskjerming og fasader
 • Oppdatert kunnskap om ny forskning og utvikling
 • Gode forbindelser med universitets- og FOU-miljøer
 • God visuell presentasjon og dokumentasjon av beregningene

Innen dette fagområdet jobber vi blant annet med glassgårder, doble glassfasader samt ulike løsninger for solskjerming. Våre beregningsverktøy gjør at vi kan gi gode råd for spesielle fasadeløsninger. Vi har blant annet erfaring fra foajeen i den norske opera, glassgård i Oslo Atrium, meglerhallen i DnBNOR i Operakvarteret, glassgård med dobbel fasade i Schweigaardsgate.


Vi benytter ulike programmer avhengig av detaljeringsgrad, og de problemstillinger som skal belyses. Vårt hovedsimuleringsverktøy er IDA ICE, som er et tredimensjonalt inneklima- og energisimuleringsprogram som foretar dynamiske flersonesimuleringer på en modell av vilkårlig geometri. 

IDA ICE har avanserte modeller for beregning av bl.a.:

 • Energibehov og varmetransport
 • Termisk komfort
 • Solskjerming (både standard og egenkomponert)
 • Skyggeforhold fra omgivelsene
 • Kjøletak og gulvvarme
 • Doble glassfasader
 • Naturlig ventilasjon
 • Belysningsstyring
 • Simultant simulering av energibehov og –forsyning

Målinger


Erichsen & Horgen A/S kan utføre inneklimamålinger av luft- og overflatetemperaturer, lystilgang, CO2-konsentrasjon, relativ luftfuktighet, støvkonsentrasjoner, registrering av reguleringssykluser og driftsforløp. Vi har moderne måleutstyr for væske- og luftmengder, luftkvalitet, temperaturer, forurensninger og lyd, og følger definerte rutiner for kalibrering og bruk. Ved behov innhenter vi bistand fra eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med måling og analyser.

Målinger vurderes ut ifra teknisk og hygienisk tilstand på anleggene, og ut ifra utforming og bruk av anleggene. Erichsen & Horgen A/S har blant annet et FoU-prosjekt på å utvikle en metode for hygienisk og mikrobiologisk kartlegging av ventilasjonsanlegg. FoU-prosjektet er i samarbeid med SINTEF/NTNU og er finansiert av NFR.

Beregningsprogram

Til dokumentasjon av energiytelsen av bygg overfor myndighetene benyttes det norske programmet SIMulering av Inneklima og ENergi (SIMIEN). Beregningen tar hensyn til skyggeeffekt fra omkringliggende bygg ved beregning av energibehovet til et bygg. SIMIEN er utviklet av Programbyggerne AS og er validert iht. NS-EN 15265.

Utover dette benyttes spesialprogrammer som IDA ICE fra Equa for beregninger. Dette verktøyet kan benyttes for å studere termisk komfort og energibehov. IDA ICE benyttes i prosjekter hvor BIM skal benyttes. I IDA ICE kan det bygges opp detaljert og avanserte beregningsmodeller for beregning av termisk komfort. Det kan gjøres detaljerte studier av bla. doble glassfasader, glassgårder og kaldras.