Energibruk

Erichsen & Horgen har vært en aktiv deltaker i utforming av standarder og lovgivning innenfor området.

Bygningers energibehov har lenge vært et av Erichsen & Horgens satsningsområder, og firmaet har vært en aktiv deltaker i utforming av standarder og lovgivning innenfor området. Erichsen & Horgen er til en hver tid engasjert i flere forskningsprosjekter for utvikling av kunnskap om bygningers energibehov og inneklima.

I alle våre prosjekter samarbeider vi aktivt med andre rådgivere og arkitekter mht. å optimalisere bygningers energiytelse. Både med henblikk på å dokumentere bygningers energiytelse overfor myndigheter, og mht. å oppnå byggherrens egne energimål.

Innen bygningers energibehov tilbyr vi:

  • Gode råd til hvordan en fasade kan utformes best mulig mht. balansegangen mellom dagslys, oppvarming, kjøling og termisk komfort
  • Aktiv deltakelse i optimalisering av bygningskroppen og bygningens installasjoner mht. å redusere byggets energibehov
  • Råd om solavskjerming
  • God og visuell presentasjon og dokumentasjon av beregningene
  • Dokumentasjon av energi i henhold til myndighetskravene i TEK og NS 3031
  • Dokumentasjon av energi i forbindelse med lavenergi og passivhus i henhold til NS3700 og NS3701
  • Energimerking i henhold til NVE
  • Beregning av forventet virkelige energibehov

Passivhus og lavenergibygg


De senere årene har vi deltatt i flere prosjekter hvor målet har vært lavenergi eller passivhus. I disse prosjektene kommer vi med råd til hvilke bygningskvaliteter samt installasjoner som bør velges både ved nybygg og rehabilitering. Et viktig element er å ivareta et godt inneklima samtidig som det oppnås et lavt energibehov. Vi utarbeider dokumentasjon etter NS3700 og NS3701 samt utfører Enovasøknad både i forbindelse med utredning og prosjektering.

Firmaet har blant annet deltatt i prosjekter som Nytt Østfold Sykehus og Malmskriverveien 4, hvor lavenergi har vært et energimål.

Energimerke


Etter innføringen av energimerkeordningen fra NVE utfører Erichsen & Horgen energimerking av nybygg, eksisterende bygg og i rehabiliteringsprosjekter. I disse prosjektene bidrar vi med råd om tiltak for oppnåelse av ønsket energimål etter regler fra NVE. I den forbindelse har vi blant annet utført energimerke for rehabilitering av NVE-bygget i Oslo. Vi har også utført et prosjekt for Bærum Kommune hvor vi gjennom omfattende parameteranalyse kom med guidelines til hvordan man oppnår B-merke for skolene i kommunen samtidig med at man ivaretar inneklimaet.

 Firmaet har blant annet hatt ansvaret for energimerking av NVE bygget, KLP-bygget Bjørvika og Tjuvholmen L- og Ovalbygget.

LECO (Low Energy Commercial buildings) er et større forskningsprosjekt gjennomført i samarbeid med Sintef. Her har vi analysert to av prosjektets eksisterende kontorbygg, med et reelt energiforbruk på nesten det dobbelte av det som forventes ved teoretiske beregninger. Etterfølgende har vi utarbeidet tiltak for å redusere energibruken med henholdsvis en faktor 2 og 4. Det ene av kontorbyggene stod over for en rehabilitering og gjennom tett samarbeid med prosjekteringsgruppen oppnådde vi en lavenergibygg-klassifisering.