Kontaktpersoner

Oslo
+
-

Anna Svensson
Seksjonsleder/Sivilingeniør
472 76 811

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk er et bredt fagfelt som omfatter transport av varme, luft og fukt, samt valg av materialer.

Bygningsfysikk er ofte nært knyttet til generell VVS. Erichsen & Horgen er derfor i posisjon til å gi helhetlige og tverrfaglige løsninger på dette fagfeltet.

Prosjektets bygningsfysiker har bl.a. ansvaret for at løsninger og bygningsdetaljer er riktig utformet, og arbeidet er ofte nært knyttet til generell VVS og energikrav. Bygningsfysikerens rolle i et byggprosjekts ulike faser er bl.a.:

Prosjektutvikling og tidligfaserådgivning
Tidlig i prosjekter er det viktig å fastlegge de overordnede premissene for ivaretakelse av bygningsfysiske ytelser iht. tekniske forskrifter, funksjonskrav og kvalitet. En bygningsfysiker kan tidlig i prosjektet utarbeide en strategi og legge premissene for hvordan krav til varmetap, fuktsikkerhet, lufttetthet og materialbruk skal oppfylles. Erichsen & Horgen har den tverrfaglige kompetansen som skal til for å utarbeide en helhetlig bygningsfysisk strategi og velge riktig ytelsesnivå for byggets komponenter.

Prosjekteringsansvar
Erichsen & Horgen har sentralgodkjenning til å påta seg ansvaret som RIByfy i prosjekter. I prosjekteringsfasen er en viktig del av bygningsfysikerens rolle å kvalitetssikre løsninger som er utarbeidet av andre aktører, og gjøre detaljerte vurderinger av bl.a. byggets klimaskjerm og våtsoner. Ved spesielle løsninger som avviker fra preaksepterte løsninger er det bygningsfysikerens rolle å utrede og dokumentere. Erichsen & Horgen utfører oppdrag direkte knyttet til energiberegninger og utforming av bygningers klimaskjerm, både som rådgiver- og kontrollør.

Kontrahering, skadevurdering og oppfølging av utførelse
I kontraheringsfasen kan bygningsfysiker påta seg oppdrag med tekniske vurderinger av tilbud i en kontraheringsprosess, og i byggefasen kan bygningsfysiker utføre kontroller av utførelse av byggearbeider. I driftsfasen kan bygningsfysiker yte teknisk bistand til endringer eller oppgraderinger, eller vurdering av konsekvenser og tiltak ved skader eller feil.

Uavhengig kontroll
Uavhengig kontroll ble innført i 2013 og medfører at et uavhengig firma skal kontrollere at viktige deler av prosjekteringen er gjennomført, og at viktige punkter i utførelsen er i tråd med prosjekteringsunderlag. Erichsen & Horgen har kompetanse til å påta seg ansvaret som uavhengig kontrollforetak innenfor bygningsfysikk, tiltaksklasse 1-3, både av prosjektering og utførelse. Som kontrollerende foretak sjekker Erichsen & Horgen ved siden av prosjektering eller utførelse at det kontrollerte foretaket har rutiner for kvalitetssikring, og at kvalitetssikringen er utført og dokumentert ved sjekklister eller andre virkemidler. Typer uavhengig kontroll er:
Kontroll av bygningsfysikk prosjektering
Kontroll av bygningsfysikk utførelse
Kontroll av våtrom